В количката

Няма добавени продукти!

Общи условия

                   ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  "СЛАДУРЧЕТА" 

                                      I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сладурчета" ЕООД, гр. София, ул. Вардар 18, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.sladurcheta.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 

                                    ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „Сладурчета" ЕООД 
2. Седалище и адрес на управлениe гр.София, ул. Вардар 18 
3. Адрес за упражняване на дейността гр. София, ул. Вардар 18
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Вардар 18 
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200949874
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №425916  
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

                              III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.sladurcheta.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
3.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
3.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
3.5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
3.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
3.8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

                              IV.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

         

                 V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
- Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
- Предоставяне на данни за извършване на доставката;
- Избор на способ и момент за плащане на цената;

- Потребителят се съгласява с настоящите общи условия за ползване с с политиката за поверителност;
- Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 

                                   VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА.

 Чл. 10. Цените, показвани на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН, са посочени в български лева и са с включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България. Доставчикът си запазва правото, без предупреждение, да променя цените на стоките по всяко време, с изключение на стоките вече поръчани от Ползвателя. Цените на стоките, показвани на ЕЛЕКТРОНния МАГАЗИН, не включват куриерските разходи, с изключение на чл. 13.

Чл. 11. Потребителят може да заплати цената на поръчката, съгласно следните опции:

Чл. 11.1.  Плащането на поръчката може да бъде с наложен платеж или пощенски паричен превод - заплащането е на място, при получаване на стоката - сумата се заплаща на куриера в брой, а от него ще получите бележка за пощенски паричен превод или касова бележка. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни* в зависимост от зоната на населеното място и складовата наличност на избраните продукти.

* При многокомпоненти поръчки от различни марки и вносители, доставката може да ни отнеме допълнителен ден за окомплектоването и, за което ще бъдете допълнително информирани при потвърждение на заявката.

ВАЖНО! Запазете документа удостоверяващ плащането (касова бележка, бележка за пощенски паричен превод), защото той ви е необходим, в случай на гаранционно обслужване на стоката.

11.2. Плащането на поръчката може да се осъществи онлайн с кредитна или дебитна карта, а поръчката ще бъде доставена в срок от 1 до 3 работни дни в зависимост от зоната на населеното място и складовата наличност на избраните продукти, а при многокомпоненти поръчки от различни марки и вносители, доставката може да ни отнеме допълнителен ден за окомплектоването и, за което ще бъдете допълнително информирани при потвърждение на заявката.

Ако има проблем или недостиг на поръчан от Вас продукт, ще бъдете уведомени чрез телефонен разговор или e-mail. При телефонния разговор ще бъдете информирани в кой ден ще бъде окомплектована Вашата поръчка и предадена на куриер за доставка. Ако по поръчката Ви няма артикули за уточняване, ние ще я предадем за доставка на куриер, а Вие ще получите e-mail, който да Ви информира, че пратката Ви е изпратена, заедно с номер на товарителница за проследяване. Ако има сума за възстановяване, заради липса на артикули, то тя ще бъде възстановена по дебитната/кредитната Ви карта. В случай, че има сума за доплащане, тя трябва да бъде заплатена на куриера при дставката.

11.3. Плащането на поръчката може да се осъществи по банков път - Потребителят превежда по банков път сума, която е равна на цената на заявените стоки, както и разходите за доставка /ако има такива/ по посочената банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG58UNCR70001523177319

BIC кода на банката: UNCRBGSF

Получател на плащането: "СЛАДУРЧЕТА" ЕООД

При начин на плащане с банков превод, моля очаквайте първо потвърждение от наш служител! Поръчката се изпраща СЛЕД като сумата на поръчката се появи в банковата сметка на "СЛАДУРЧЕТА" ЕООД. В този случай срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка, съгласно чл. 12. от настоящите общи условия.

11.4. Плащането на поръчката може да се осъществи на изплащане към TBI банк за всички продукти над 100лв. След като получите одобрение от TBI банк и подпишете договор с тях, поръчката ще Ви бъде доставена в срок от 1 до 3 работни дни в зависимост от зоната на населеното място и складовата наличност на избраните продукти, а при многокомпоненти поръчки от различни марки и вносители, доставката може да ни отнеме допълнителен ден за окомплектоването и, за което ще бъдете допълнително информирани при потвърждение на заявката.

Чл. 12. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни* в зависимост от зоната на населеното място и складовата наличност на избраните продукти.

* При многокомпоненти поръчки от различни марки и вносители, доставката може да ни отнеме допълнителен ден за окомплектоването и, за което ще бъдете допълнително информирани при потвърждение на заявката.

Чл. 12.1. Поръчки, направени до 13.00ч. в работен ден, се обработват и по възможност се изпращат още същия ден. Поръчки, направени след 13.00ч, се обработват и изпращат на следващия работен ден.

Чл. 12.2. Поръчките, направени през почивни и празнични дни се обработват в първия работен ден. Например: ако сте направили поръчка в събота – поръчката Ви ще започне да се обработва в понеделник.

Чл. 13. Потребителят получава БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за всяка поръчка на стойност над 90.00лв. за територията на цялата страна. Доставките до адрес се извършват през работните дни, а до офис на Спиди от понеделник до събота.

Чл.14. В случай, че поръчката е под 90лв Бебешки и детски магазин "СЛАДУРЧЕТА" предлага преференциални цени за доставка:

  • до АДРЕС на клиент – 6.50лв /доставка през работни дни/
  • до ОФИС на СПИДИ – 4лв 

Чл. 14.1. Съботна доставка до адрес се заявява допълнително при желание от клиент и се доплаща 3.70лв. Съботна доставка до офис не се таксува допълнително!

Чл.15. Изключение за доставките, посочени в чл. 13 и чл 14 са поръчките на дървени мебели (легла, гардероби, скринове и др.)

  • До ОФИС на СПИДИ - 10лв. на продукт
  • До АДРЕС на клиент - 20лв. на продукт


                  VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 16. Правилата на настоящия раздел VIІ от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
Чл. 17. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.
Чл. 18. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им, според начините на плащане, описани в чл.11.

                     VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 19. Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай "СЛАДУРЧЕТА" ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. 

Чл. 20. Потребителят е длъжен да съхранява получените от "СЛАДУРЧЕТА" ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, в оригиналната им опаковка, без следи от употреба, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

Чл. 21. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен по-долу след общите условия. Формулярът може изпратите на е-мейл: ilinda@sladurcheta.bg или да го подпишете и приложите в пратката, която искате да върнете, заедно с платежния документ в оригинал. 

Чл. 22. При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента. 

Чл. 23. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на "СЛАДУРЧЕТА" ЕООД.  

Чл. 24. Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна. Πpoблeмитe oт пoдoбнo ecтecтвo ca гoлямa pядĸocт, нo e в нaш oбщ интepec дa бъдeм внимaтeлни.     

                    IX.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.  Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 26. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
Чл. 27. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
Чл. 28. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

                   X.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
Чл. 30. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли. 

                  XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 32. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

                   XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
-по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
-едностранно, с предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
-при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
-в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
-в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

                  XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 36. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До СЛАДУРЧЕТА ЕООД

Гр. София, ул. Вардар № 18, м-н 1 и 2

ЕИК: 200949874

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

................................................................................................................................................................................................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Продажната     цена     на     поръчката     е     заплатена     от     мен     по     следния начин ..........................................................(наложен платеж, банков превод, с карта или друго) и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по следната банкова сметка:

IBAN............................................................................................................................................

Титуляр на сметката:........................................................................................................

 

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за връщане на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява сумите заплатени за отказаните артикули, получени от потребителя.

марки, които предлагаме:

Здраве
Tutek
Юначе
Ян Бибиян
Вълшебник
Tutu Love
Tooky Toy
Toimsa
Thinkle Stars
Tega Baby
Adbor
AirFree
Amaya
Audi
Automoblox
Avionaut
Babyono
Bebelan
Бебо
Беко
Beluga
Bestway
Bexa
Bmw
Бочко
Buba
Bubchen
Българче
Byox
Cam
Cangaroo
Canpol-babies
Cerda
Chipolino
Clermont-Bikes
Cosatto
Disney
Galix
Gizmo-Riders
Gusio
Hauck
Хер бебе
Hola
Huanger
Huffy
Huggies
Hugzzz
Jollybaby
Kaichi
Keter
KinderKraft
Kodomo
Колев и Колев
Makani
Marionette
Meibeile
Mercedes Benz
Milu Kids
Mochtoys
Moni
Motorola
Нани
Nuk
Nuvita
Pampers
Pilsan
Reer
Roces
Stor
Sudocrem
Sunta
Thermobaby
Vespa
Vtech
Wader
Zetpol
Zippy
Zizito
Graco
Momi
Chillafish
Kikka Boo
Lorelli
LittleLife
Mountain Buggy
Phil & Teds
Moni Toys
Dolu
Dino Bikes
Lamborghini
Globber
Ok Baby
Lorelli Toys
Playgro
Hipp
Visiomed
Guardino
Tigex
Baby Art
Arbor
Littlesky
Bubaba
Tiny Love
Bali Bazoo
Baby Monsters
Polesie Toys
Ucar Toys
Paradiso Toys
Little Actress
Nika kids
Ginger
Lego
Moni Garden
Зtoysm
Abc Design
Tutis
Anex
Mutsy
Noordi
Ergo Baby
Abarth
Avent
Babyhope
Simba toys
Melissa and Doug
Jada Toy
Tommee Tippee
Biosynex
Happytoys
PlayLand
Philips Sonicare
SebaMed
Д-р Павлович
Македонска крема
Play Time
Agiva
Baby Crema
Тео Бебе
Demar
Moneta
Air Star
As Company
Spin Master
Castorland
Delta Trade
Sevi baby
Freeon
Raya Toys
Jakks Pacific
Playmobil
Silverlit
Ravensburger
Comsed
Zapf Creation
MGA
Little Tikes
ZURU
Hot Wheels
Fisher Price
Heroes
Peppy Pets
BQS
GT
KIDMAXX
Bellelli
Newviva
Светли
Topolino
Candy baby
Morismo
Armoni kids
Д. д. текс
CoolKids
Sunny Kids
Плами
Калина
Мариела
Сали
Cherubino
Mymosa
Rach
Комес
Либебе
Blue Seven
Chaos
Sevtex
Kimex
Bgbebe
Натали
Лима
Сиси-ди
Niko
Експрес
Контраст
Вега-М
E plus M
Arditex
Vadobag
Topmark
Sun City
Виктория
Beppi
Land Rover
Sano
Supercute
Mamatoyz
Game Movil
King Sport
Chicco
Intex
Venera Bike
Speedo
LOL
BOSCH
Klein
BRAUN
Barbie
CAMP
Banbao
Mambobaby
Zi
Beper
Stanley
Dunlop
Umbro
Tri-Bio
BABYAUTO
Educa
Mag4kids
Safety 1st
Micuna
Philips
JDLT
Fivestar Toys
Junca
Krups
Dirt Devil
Friendly Organic
Sun Like
TP Toys
Wendi toys
Tooky Land

Безплатна доставка при покупка над 70лв.

Отстъпки и промоции

Сигурно плащане

Преглед на пратка

Вземи поръчката от нашия магазин и получи - 4% отстъпка

14 дни
право на връщане

Гаранция за качество

Покупка на лизинг